12.04.2017

ПЕРЕЛІК ТА ЗРАЗКИ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ІГС В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

                                                                                   УХВАЛЕНО                                                                                                                                                                          
                                                                                   на засіданні ініціативної групи з
                                                                                   підготовки установчих зборів за участі           
                                                                                   інститутів громадянського суспільства 
                                                                                   Великомихайлівського району
                                                                           
      Протокол № 1 від 11.04.2017 року                         
 
ПЕРЕЛІК ТА ЗРАЗКИ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ 
ДЛЯ УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ІГС 
В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ   
ПРИ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
1. Заява для участі в установчих зборах ІГС (додаток 1).
2. Рішення про делегування представника ІГС (додаток 2).
3. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (додаток 3).
4. Копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС (копія статуту організації або положення про осередок, копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія довідки облстатуправління про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України).
           5. Інформація про результати діяльності ІГС упродовж останніх двох років (2015-2016 рр.)    (додаток 4).
          6. Письмова згода представника ІГС на оприлюднення персональних даних та зобов’язання щодо дотримання чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у Громадській раді (додаток 5).
          7. Електронна версія вищезазначених документів (на електронних носіях).
          8.  Усі документи повинні бути завірені мокрою печаткою (за наявності) ІГС.
                                                                                                               
 ДОДАТОК 1
Форма заяви
№ ___ від ___________ 2017 року
                                                                  Ініціативній групі з підготовки  
                                                                             установчих зборів для формування 
                                                                             громадської ради при  
                                                                             Великомихайлівській районній  
                                                                             державній адміністрації             
                                                                             
Повідомляємо,  що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 16 травня 2017 року, візьме уповноважений представник від ____________________________________________________, який є кандидатом на членство в громадській раді, не заперечує проти оприлюднення поданої інформації, у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації.
До заяви додаються:
         1. Рішення ІГС про делегування представника для участі в установчих зборах.
         2. Копії документів про легалізацію ІГС.
         3.Інформація про результати діяльності ІГС упродовж 2015 – 2016 років.
         4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС.
      5. Письмова згода представника ІГС на оприлюднення персональних даних та зобов’язання щодо дотримання чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у Громадській раді.
         6. Електронна версія вищезазначених документів (на CD-диску).
     _____________________________________________________(повна назва ІГС)  не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.
Підпис                                                                                                                         М.П.
                                                                                                                             
  
 ДОДАТОК 2
Рішення про делегування представника ІГС                                                                           (приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС)
 
Витяг з протоколу
правління Великомихайлівської районної громадської організації __________
____ ____________ 2017 року №___
смт Велика Михайлівка
Присутні:  – голова правління;
                              – заступник голови правління;
Члени правління: 
Порядок денний:
Про участь представника організації в установчих зборах для формування громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації.
Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах для формування громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації __________________ (ПІБ)– голову (члена)  організації.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах. 
Відповідальні: _______________________. Термін: до05 травня 2017 року.
Головуючий ___________________
Секретар _______________________  
                                                                                                                              ДОДАТОК 3\
Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС                                                 
 
Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС 
на участь в установчих зборах для формування громадської ради   
Іванов Іван Іванович   
Працює   
Громадянство   
Число, місяць і рік народження   
Місце народження   
Освіта   
Науковий ступінь, вчене звання   
Володіння мовами   
Нагороди, почесні звання   
Досвід роботи у виборних органах   
Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь
Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я
Членство в ІГС ___________________Особисті досягнення ________________
Контактна інформація                    тел.: ____________, e-mail__________________  
                                                                                                                                
ДОДАТОК 4
Інформація про результати діяльності інституту                                                          громадянського суспільства протягом останніх двох років
 
БЛАНК
інституту громадянського суспільства
ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 
упродовж 2015-2016 років
1. Назва ІГС
2. Скорочена назва ІГС. 
3. Дані про легалізацію ІГС.
4.Адреса, контакти.
5. Мета та напрями діяльності.
6.Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
Посада уповноваженої особи             Підпис                                             Ініціали, прізвище
М.П. (за наявності) 
*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2015-2016 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.  
                                                                                                                               ДОДАТОК  5                                                                                                                                     Форма письмової згоди 
представника ІГС на оприлюднення персональних даних та зобов’язання щодо дотримання чинного законодавства та правил етики під час здійснення повноважень у громадській раді
                                                                                    Ініціативній групі з підготовки  
                                                                                    установчих зборів для формування 
                                                                                    громадської ради при  
                                                                                    Великомихайлівській районній  
                                                                                    державній адміністрації        
Я  _______________________________________________________________,                                                           
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду на оприлюднення моїх персональних даних, зазначених у документах та в біографічній довідці, у зв’язку з участю в установчих зборах для формування громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації.
Зобов’язуюсь дотримуватись норм етики, ухваленого порядку проведення зборів, засідань, а також вимог чинного законодавства України під час здійснення повноважень представника________________________________________________________(найменування ІГС)  у громадській раді при виконанні покладених на неї завдань та функцій.
Дата           
                                                    
Підпис                                 ________________________(ПІБ)