ВИДИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Для чого потрібен запобіжний захід

     Виключною (єдиною) метою застосування запобіж¬ного заходу є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов’язків.

        Застосування запобіжних заходів завжди пов’язане із необхідністю запобігти наступним ризикам:

 • невиконання взятих на себе процесуальних обов’язків;
 • переховування від органів досудового розслідування або суду;
 • знищення, приховування або спотворення доказів;
 • незаконний вплив на учасників судового процесу;
 • перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином;
 • вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження вчинення правопорушення підозрюваним (обвинуваченим), у якому ця особа підозрюється.

      Якщо немає вагомих підстав вважати, що принаймні один із перелічених ризиків справді існує, запобіжний захід не може бути застосований. Слідчий має дове¬сти суду, що ризик вчинення перелічених дій існує, а жоден із більш м’яких запобіжних заходів не може цьому запобігти.

         При застосуванні будь-якого запобіжного заходу, крім тримання під вартою, суд може визначити додаткові обмеження, а саме зобов’язати:

 • періодично прибувати до визначеної службової особи;
 • не відлучатися без дозволу із населеного пункту, в якому підозрюваний (обвинувачений) зареєстрований, про живає чи перебуває;
 • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;
 • не спілкуватися з певною особою або спілкуватися з нею з дотриманням визначених суддею умов;
 • не відвідувати визначені суддею місця;
 • пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
 • докласти зусиль до пошуку роботи або навчання;
 • здати на зберігання закордонний паспорт чи інші документи, що дають право підозрюваному (обвинуваченому) на виїзд із України і в’їзд в Україну;
 • носити електронний засіб контролю.

            Додаткові обов’язки покладаються на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений судом за клопотанням слідчого.

 

Від чого залежить вибір запобіжного заходу

            На рішення суду впливають такі обставини:

 • вагомість наявних доказів про вчинення правопорушення та тяжкість передбаченого за нього покарання;
 • вік (якщо особа є неповнолітньою або навпаки, літньою лю­диною) та стан здоров’я (наявність тяжких хвороб, інвалідно­сті, нездатність самостійно пересуватися);
 • соціальні зв’язки, у тому числі сімейний стан, наявність та вік дітей, утримання недієздатних чи інших осіб;
 • наявність постійного місця роботи або навчання, добра репу­тація, майновий стан;
 • наявність судимостей та дотримання умов запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися раніше;
 • наявність обґрунтованої підозри у вчиненні іншого кримі­нального правопорушення;
 • розмір майнової шкоди, у спричиненні якої підозрюється або обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення вона підозрюється або обвинувачується.

 

      При застосуванні запобіжного заходу не можуть враховува­тися інші обставини, наприклад, невизнання підозрюваним (обвинуваченим) своєї вини, поведінка цієї особи у суді тощо.

      Тяжкість обвинувачення та можливого покарання не може сама по собі бути підставою для застосування запобіжного заходу, але може враховуватися серед інших обставин, що свідчать «за» чи «проти» застосу­вання запобіжного заходу.

          В ухвалі суду має бути вказаний період, на який застосовується запобіжний захід.

          Дія ухвали про обрання запобіжного заходу припиняється по закінченню строку, на який її було постановлено судом.

 

Права та дії при обранні запобіжного заходу

Суд зобов’язаний вжити заходів для забезпечення підозрюваного або обвинуваченого адвокатом і відкласти розгляд на потрібний для цього час, якщо:

 • у особи немає адвоката, але вона бажає його мати та заявила клопотання про це;
 • участь захисника є обов’язковою за законом;
 • суд вирішить, що участь захисника необхідна.

 

Не слід відмовлятись від кваліфікованої правової допомоги адвоката.

        Суд під час розгляду зобов’язаний роз’ясни­ти підозрюваному (обвинуваченому) права:

 • вважатися невинуватим поки вину не доведено в суді
 • мати захисника;
 • знати у чому і чому підозрюють;
 • відмовитися давати будь-які пояснення;
 • давати пояснення щодо будь-яких обставин, важливих для обрання запобіжного заходу;
 • досліджувати речові докази, документи, показання, на які посилається прокурор, та спростовувати їх іншими документами, речами, показаннями свідків тощо;
 • заявити про виклик свідків та дослідження інших доказів, які свідчать на його користь;
 • оскаржувати застосування запобіжного заходу.

            Підозрюваний (обвинувачений) може обґрунтовува­ти відсутність підстав підозрювати його у вчиненні злочину, але слід пам’ятати, що у цьому розгляді не вирішується питання про винуватість.

            Якщо докази були отримані внаслідок істотного порушення прав підозрюваного (обвинуваченого), слід подати клопо­тання про визнання їх недопустимими: такі докази не бу­дуть використані ні на етапі досудового слідства, ані в суді.

 

Що таке запобіжний захід

        Якщо особу підозрюють або обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, до неї на період досудового слідства можуть бути застосовані певні обмеження — запо­біжні заходи. Дія обраного запобіжного заходу може бути поширена й на стадію судового провадження.

            Будь-який запобіжний захід може бути застосо­ваний лише за рішенням суду.

       Рішення про застосування або відмову у застосуванні запо­біжного заходу має бути ухвалене судом в межах 72 годин із моменту фактичного затримання підозрюваного (обвину­ваченого) або надходження клопотання до суду.

            Суд може обрати один із наступних за­побіжних заходів (наведені від найбільш м’якого до найбільш суворого):

 • особисте зобов’язання — підозрюваному (обвину­ваченому) під розпис повідомляють покладені на нього обов’язки, які він зобов’язується виконувати;
 • особиста порука — люди, які заслуговують довіри суду, письмово заявляють про те, що ручаються за вико­нання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього обов’язків;
 • застава — вноситься певна сума грошових коштів, яка гарантує виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього обов’язків; внести заставу може будь-хто: родичі або знайомі, адвокат, а також юридич­на особа (наприклад, роботодавець, якщо це не дер­жавна установа) тощо;
 • домашній арешт — підозрюваному (обвинуваченому) забороняється залишати своє житло цілодобово або у певний період доби;
 • тримання під вартою — застосовується як винятко­вий захід до певного кола осіб, коли більш м’які заходи не можуть бути застосовані; при цьому суд зобов’яза­ний визначити розмір застави, при внесенні якої особу мають звільнити (з цього правила робиться виняток, у разі звинувачення у насильницьких злочинах та злочи­нах, що спричинили смерть людини, а також при пору­шенні умов застави, призначеної раніше).

     При розгляді клопотання про обрання або про­довження тримання під вартою суд обов’язково має розглянути можливість застосування інших (більш м’яких) запобіжних заходів.


            Терміни у цьому буклеті вживаються у такому значенні:

 • кримінальне правопорушення — злочин або кримінальний проступок, відповідальність за вчинення якого передбачена законом, зокрема Кримінальним кодексом України;
 • запобіжний захід — процесуальний примус попереджуваль­ного (випереджувального) характеру, пов’язаний із тимчасо­вим обмеженням або позбавленням права на свободу;
 • слідчий суддя — суддя, який ухвалює рішення про застосу­вання запобіжного заходу під час досудового розслідування, або суд, який приймає таке рішення під час судового провадження; + захисник за призначенням — адвокат, наданий центром безоплатної вторинної правової допомоги для здійснення захисту затриманого, підозрюваного, обвинуваченого за кош­ти держави;
 • клопотання слідчого — клопотання, погоджене слідчим із прокурором, про застосування запобіжного заходу під час досудового розслідування або клопотання прокурора під час судового провадження;
 • заявлений злочин — кримінальне правопорушення, у вчиненні якого особу підозрюють або обвинувачують.

           

ДОВІДКОВО

            Статті Кримінального процесуального кодексу України, які детально регламентують обрання запобіжного заходу:

 • глава 18 — запобіжні заходи;         
 • стаття 45-54 — правила залучення захисника;
 • стаття 177 — мета і підстави застосування запобіжних заходів;
 • статті 179-183 — характеристика запобіжних заходів;
 • стаття 184-187, 192-193, 200 — подання клопотання слідчого, прокурора про застосування або зміну запобіжного заходу;
 • стаття 193 — порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу;
 • статті 194-197 — застосування запобіжних заходів;
 • стаття 201 — клопотання підозрюваного, обвинуваченого про заміну запобіжного заходу