Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                               рішенням районної ради

                                                                                                                               від 22.12.2016 року

                                                                                                                               № 127-VІІ 

 

Районна програма розвитку

фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована районна програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2021 роки

     За роки дії Програми розвитку фізичної культури та спорту в Великомихайлівському районі на 2012-2016 роки кількість осіб, що займаються фізичною культурою і спортом зросла до 5,8 тис. чоловік, у тому числі 533 учні дитячо-юнацької спортивної школи 4 штатних та 11 совмісників тренерів. У районі є в наявності: 1 центральний стадіон, 11 футбольних полів, 35 спортивних майданчиків, 3 стрілецьких тира, 12 спортивних залів, 25 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, три з них з тренажерним обладнанням та 1  спортивний майданчик на повітрі з тренажерним обладнанням.

      Демографічна криза призвела до зменшення чисельності жителів Великомихайлівщини. Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей – у середньому на 25-30 років. Аналогічні показники і в нашому районі. У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми зі здоров'ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності та розлади психіки і поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психоактивних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

      Через відсутність стабільних джерел фінансування практично занепадає система спортивних споруд і не задовольняє потреб розвитку масового спорту, розширення надання фізкультурнj-оздоровчих послуг населенню.

         Водночас, передовий досвід розвинутих країн світу свідчить про надання програмного значення питанням розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розглядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання інших соціальних проблем.

        За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом.

        У сучасному сьогоденні розвиток фізичної культури і спорту є одним із основних чинників соціально-економічного розвитку, як регіону так і країни в цілому.

      Тому, на сьогоднішній день,  перед владними структурами району стоїть одне із найважливіших завдань у всебічній підтримці та розвитку Програми, що дасть можливість покращити матеріально-фінансовий стан даної галузі, збільшити кількість населення залученого до спортивно-масової роботи, створити належні умови для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у  закладах освіти, ДЮСШ району незалежно від форм власності та підпорядкування, забезпечити проведення належної базової підготовки юних спортсменів, проведення навчально-тренувальних зборів для збірних команд району з різних видів спорту.       

3. Визначення мети Програми

        Мета районно програми розвитку фізичної культури та спорту 2017 - 2021 роки (далі - Програма) полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення району до масового спорту як важливої складової поліпшення якості і тривалості активного життя населення, розвитку спорту вищих досягнень та розвитку масового спорту серед всіх вікових груп населення району, належна організація роботи навчально-тренувального процесу в ДЮСШ району, що дасть змогу конкурувати  на спортивних аренах з провідними спортсменами з олімпійських та неолімпійських видів спорту, забезпечити виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя та підвищення міжнародного авторитету держави.  

         Метою Програми є збереження колективів фізичної культури і спорту, забезпечення проведення  районних змагань, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів району, поліпшення матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивних установ та організацій району шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів, придбання спортивного інветаря та  підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем сфери фізичної культури і спорту.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни та етапи виконання Програми

  Основні завдання, які випливають зі змісту Програми, можуть бути вирішені шляхом:

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в районі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту  шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів;

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

-  підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя;

  -  упровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей і орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров’я людей;

         - зміцнення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького спорту;

      - розбудови спортивної інфраструктури шляхом будівництва, реконструкції та модернізації спортивних споруд, зокрема щорічного будівництва багатофункціональних майданчиків;

          - установлення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за створення умов для збереження та зміцнення здоров'я людей.

      Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти  районного бюджету, а також кошти інших джерел, не заборонені чинним законодавством в межах фінансового ресурсу.

5. Завдання та напрямки виконання Програми та результативні показники

  Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток фізичної культури і спорту в районі.

Основним завданням Програми є:

         - сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

         - організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем навчання, проживання та масового відпочинку населення району;

         - забезпечення розвитку видів спорту;

         - створення умов для залучення мешканців району до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

         - утворення та діяльність у межах відповідних територій колективів фізичної культури та спортивних клубів;

         - доступність населення району до спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;

         - функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

        Напрямки реалізації Програми залишаються незмінними впродовж дії Програми і до її закінчення.

  Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

         - фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;

         - спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;

          - масовий спорт серед сільського населення, спорт ветеранів;

          - розвиток олімпійських видів та неолімпійських видів спорту, спорту вищих досягнень;

          - розвиток дитячо-юнацького спорту;

          - кадрове забезпечення;

          - матеріально-технічне забезпечення;

          - фінансове забезпечення;

          - інформаційне забезпечення.

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку.

6. Ефективність Програми

- загальна кількість осіб, які займаються фізкультурно-оздоровчою роботою в районі збільшиться протягом дії Програми на 10-15 відсотків;

- підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для участі у складі збірної команди району в обласних змаганнях;

- підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами та спортивними майданчиками, покращення стану існуючої матеріально-технічної бази;

- створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- забезпечення системи підготовки спортивних резервів для національних збірних команд України та участь спортсменів у змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів;

- підвищення результатів виступів збірних команд району та окремих спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх;

- створення належних матеріально-технічних умов для розвитку пріоритетних видів спорту;

- створення належних умов до проведення районних змагань, змагань обласного та Всеукраїнського значення.

7. Соціально-економічні наслідки виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити перехід до нової, гуманістичної моделі розвитку фізичної культури і спорту, в центрі уваги якої - інтереси, потреби та мотиви конкретної людини, що сприятимуть соціальній активності громадян.

Підвищиться доступність, якість та різноманітність форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення.

Зросте конкурентоспроможність районного спорту, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню  авторитету Великомихайлівщини.

8. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми  планується здійснити за рахунок районного бюджету.

Обсяг фінансування ресурсів є орієнтовними та визначатиметься з урахуванням наявного ресурсу районного бюджету, з додержанням постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 «Про  ефективне використання державних коштів». Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 та 2 до Програми.

  9. Організація управління та контролю

  Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Виконавці заходів Програми відповідно до компетенції забезпечують безумовне виконання у визначені терміни заходів передбачених Програмою.

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації звітує про хід виконання Програми щорічно перед районною радою. Інформація про стан виконання Програми щоквартально оприлюднюється на веб-сайті районної державної адміністрації.

 

                                                                                                                    Додаток 1                            

                                                                                                                    до рішення районної ради

                                                                                                        від 22.12.2016 року

                                                                                          № 127-VІІ  

                                                  

ПАСПОРТ

районної  програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації


5.

Учасники програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських, селищних  рад та  обʼєднаних громад


6.

Термін реалізації програми

2017 - 2021 роки

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

 

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього,

1 250, 0 тис. грн.

8.1.

у тому числі на 2017-2021 роки

1 250, 0  тис. грн.


8.2.

коштів місцевого бюджету всього,

у тому числі на 2017-2021 роки

1 250, 0  тис. грн.

 1 250, 0  тис. грн.


8.3.

коштів інших джерел

У межах надходжень

 

                                                                                                                                                                 Додаток 2                                                                             

                                                                                                                                              до рішення районної ради

                                                                                                                                               від 22.12.2016 року

                                                                                                                                               № 127-VІІ  

Ресурсне забезпечення районної  програми  розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання

 

 

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

 

2017

2018 рік

2019 рік

 

2020

 

2021

 

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

230,0

240,0

250,0

260,0

270,0

1 250,0

районний бюджет

230,0

240,0

250,0

260,0

270,0

1 250,0

 

 

                                                                                                                                                                               Додаток 3

                                                                                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                                                                                             від 22.12.2016 року

                                                                                                                                                             № 127-VІІ                                                                                                                                                                                                                    

Напрями діяльності та заходирайонної  програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

з/п

Назва заходу

Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання заходів

 

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Всього  районний

 бюджет

Інші джерела, що не заборонні чинним законодавством

І. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах

1.

Продовжити роботу для досягнення обсягу рухової активності школярів та дітей дошкільного віку району  до 7-8 годин на тиждень; сприяти створенню умов для занять спортом дітей-інвалідів та контингенту спецмедгрупи

Збільшення загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів охоплених заняттями фізичної культури і спорту

-

-

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Забезпечити проведення в установленому порядку атестації викладачів з фізичного виховання та тренерів-викладачів з видів спорту ДЮСШ району незалежно від форм власності та під порядкування

Підвищення рівня знань вчителів фізвиховання та тренерів-викладачів ДЮСШ району

 

-

-

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

3.

Провести спартакіадні змагання під девізом «Спортивна Великомихайлівщина» серед учнівської молоді району та прийняти участь у обласних змаганнях

 

 

Підримка та виявлення кращих спортсменів району з тих чи інших видів спорту, фізичної підготовленості дітей, підвищення майстерності спортсменів

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Сприяти чіткому проведенню змагань серед учнівської молоді району «Шкіряний м’яч», «Малі олімпійські ігри», «Старти надій», «Хто ти, майбутній олімпієць?» та інші спортивні заходи з видів спорту

 

Створення умов для розвитку видів спорту в районі, підвищення рівня рухової активності дітей та молоді

 

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

5.

Залучати до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей

 

 

 

Підвищить зайнятість дітей у після урочний час, дасть можливість охопити організованими формами зайнятості дітей пільгових категорій

 

-

-

 

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

6.

Забезпечити ДЮСШ району, незалежно від форм власності і підпорядкування спортивним обладнанням та інвентарем

Створення відповідних умов та стандартів для розвитку пріоритетних видів спорту в районі, підвищить рівень готовності спортсменів

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

150,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

ІІ. Спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у містах відпочинку громадян

7.

Сприяти створенню умов для організації активного сімейного дозвілля шляхом проведення районного етапу змагань «Тато, мама, я – спортивна родина», Спартакіади району з видів спорту серед мешканців сільських рад району, проведення чемпіонатів та Кубків з видів спорту, що культивуються в районі, підвищенню умов для підготовленості призовної молоді за місцем проживання для проходження строкової служби у Збройних Силах України, інших військових формувань

 

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом, впровадження нових форм відпочинку та дозвілля і сімейного виховання. Пропаганда здорового способу життя серед населення району

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

8.

Сприяти вирішенню питання відкриття в районі низової ланки обласного центру «Спорт для всіх» при селищних та сільських радах

 

 

 

Забезпечить підтримку галузі фізичної культури і спорту у сільській місцевості серед різних вікових груп населення

 

-

-

-

-

-

-

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

9.

Забезпечити проведення районних спортивно-масових заходів та змагань за місцем проживання з популяризації здорового способу життя, фізичної культури, всіх видів спорту (олімпійських і неолімпійських),  шахових свят, чемпіонатів і Кубків з футболу, волейболу, настільного тенісу та міні-футболу і футзалу, легкоатлетичного кросу, Дня Олімпійського бігу, міжрайонних змагань з вільної боротьби пам’яті Героїв АТО, районної спартакіади допризивної молоді                                              та інших змагань

 

 

 

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом, впровадження нових форм відпочинку та дозвілля і сімейного виховання. Пропаганда здорового способу життя серед населення району. Виявлення кращих спортсменів з видів спорту, дасть можливість формування сильних складів збірних команд району для участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях з олімпійських і неолімпійських видів спорту

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

ІІІ. Масовий спорт серед сільського населення, спорт серед ветеранів

10.

Провести районні спартакіадні змагання присвячені пам’ятним датам, забезпечити участь району у проведенні щорічно багатоступеневих (село-район-регіон) Всеукраїнських сільських спортивних ігор та оглядів-конкурсів «Краще спортивне село» а селищним та сільським радам району передбачати кошти в бюджетах сільських рад для участі в спартакіадних змаганнях: з міні – футболу серед  дорослих сільських команд, чемпіоната та Кубка району з футболу, волейболу, змагання з шахів, настільного тенісу та інших районних змагань.  Нагородження переможців та призерів Чемпіонату району з футболу серед сільських команд та переможців районної спартакіади

Підвищення авторитету і значимості галузі фізичної культури і спорту серед дітей, підлітків та молоді, серед ветеранів спорту. Забезпечення рухової активності населення, організованих форм зайнятості і відпочинку у позаурочний та позаробочий час серед населення району. Визначення кращих команд з тих чи інших видів спорту

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, сільські та селищні ради

11.

Розробити єдиний календар фізкуль-турно-оздоровчих і спортивно-масових заходів з урахуванням обласних, Всеукраїнських і міжнародних змагань, запровадити проведення традиційних районних та обласних змагань, які б популяризували розвиток пріоритетних видів спорту

Планування роботи всіх ланок галузі на 2017-2021 роки. Забезпечення поетапного проведення спортивно-масових заходів в районі та підготовка спортсменів до змагань вищого рівня

 

-

-

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

12.

Сприяти введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної культури

 

 

Дасть можливість створення відповідних умов для організації роботи з усіма верствами населення на селі за місцем проживання, навчання та роботи

-

-

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

13.

Проводити районні спортивні заходи серед ветеранів та забезпечити участь спортсменів району в обласних, Всеукраїнських і міжнародних заходах серед ветеранів

Підтримка та розвиток спорту серед ветеранів

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

14.

Проводити районні та брати участь в обласних і Всеукраїнських спортивно-масових заходах з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових групп

 

Забезпечення спортсменів різних вікових груп організованими формами відпочинку та дозвілля

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

ІV. Розвиток олімпійських та не олімпійських видів спорту,  спорту вищих досягнень

15.

Участь збірних команд району у обласних спартакіадах з масових видів спорту

 

Підняття авторитету масового спорту серед сільського населення

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

16.

Розглянути і визначити пріоритетні види спорту, в яких спортсмени району спроможні демонструвати високі спортивні досягнення та надавити їм максимально можливу фінансову підтримку

 

Дасть можливість додаткового фінансування видів спорту, що забезпечують найвищий результат на Всеукраїнських та обласних змаганнях

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, ДЮСШ

17.

Забезпечити участь спортсменів району в обласних, Всеукраїнських, міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та  неолімпійських видів спорту

 

 

Підтримка та розвиток видів спорту, що культивуються в районі. Забезпечення участі найкращих спортсменів району в  змаганнях вищого рівня

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

18.

Проводити навчально-тренувальні збори з олімпійських та неолімпійських видів спорту

 

 

 

 

 

Забезпечить належну підготовку спортсменів до участі в змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів. Дасть можливість отримувати позитивний результат від участі в цих заходах

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

19.

Проводити заходи з відзначення найкращих спортсменів, тренерів та команд за підсумками спортивного року

Підняття авторитету спортсмена і тренера, відзначення за досягнуті результати

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

V. Дитячо-юнацький спорт

20.

Методична допомога тренерам  ДЮСШ району, контроль за проведенням тренувальних занять, наповненістю груп відділень районної ДЮСШ, незалежно від форм власності і підпорядкування

Забезпечить належну кваліфікацію тренера

-

-

-

-

-

-

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР, ДЮСШ

21.

Забезпечити на базі відпочинкових дитячих таборів зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час шкільних канікул

Дасть можливість відпочинку дітей вихованців ДЮСШ

 

-

-

-

-

-

-

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

22.

Приймати участь у обласних, Всеукраїнських змаганнях сільських школярів «Хто ти, майбутній олімпієць?», «Шкіряний м’яч», інші спортивно-масові заходи серед учнівської молоді

 

 

Забезпечить участь дітей у спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах, можливість виявлення сильніших і кращих спортсменів

 

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

23.

 

 

Проводити спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед дітей різних вікових групп

 

 

 

Формування у дітей позитивної думки щодо пріоритетності занять  фізичною культурою і спортом починаючи з малих років

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

VI. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

Кадрове забезпечення

24.

Провести відповідну атестацію  ДЮСШ району, незалежно від форм власності і підпорядкування, щодо відповідності тренерів-викладачів кваліфікаційним вимогам

 

Забезпечення  тренерсько-викладацькими кадрами відповідного рівня ДЮСШ району

-

-

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

25.

Працівникам відділу з питань освіти, культури та молодіжної політики районної державної адміністрації, тренерам-викладачам ДЮСШ району приймати участь у обласних семінарах-нарадах.

 

Дасть можливість підвищення рівня кваліфікації кадрів, впровадження нових форм розвитку фізичної культури і спорту

-

-

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

VII. Матеріально-технічне забезпечення

26.

Створити базу даних щодо стану спортивних споруд району та потреб у їх ремонті та реорганізації, забезпечити

 

 

Дасть можливість збереження існуючих спортивних споруд в районі та будівництво нових і сучасних споруд

-

-

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

27.

Забезпечити щорічне проведення акції з ремонту і підготовки спорт споруд до роботи в весняно-літній період «Спорт для всіх – спільна турбота», будівництво та реконструкцію стадіонів, спортивних майданчиків та спортивних залів

 

Підготовка спортивної бази району до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий період

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

350,0

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР, селищні та сільські ради району

28.

Вносити пропозиції та щодо будівництва нових та реконструкції існуючих спортивних майданчиків та споруд на території району

 

Дасть можливість привести спортивні споруди і майданчики району до сучасних стандартів та вимог

 

-

-

-

-

-

-

-

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та ФФВМР

VIIІ. Фінансове забезпечення

29.

Сприяти залученню спонсорських коштів для розвитку сфери фізичної культури і спорту

 

 

Фінансова підтримка видів спорту та спортсменів району, забезпечення якісної підготовки та участі  в спортивних змаганнях всіх рівнів

-

-

-

-

-

-

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

ІХ. Інформаційне забезпечення

30.

Всебічно висвітлювати хід підготовки та участь районних спортсменів в міжнародних, Всеукраїнських, обласних змаганнях. Пропагувати здоровий спосіб життя в засобах масової інформації

 

 

Підняття авторитету спорту в районі

-

-

-

-

-

-

У межах надходжень

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, ДЮСШ, сектор комунікацій з громадськістю  апарату райдержадміністрації  

 

Всього

 

230,0

240,0

250,0

260,0

270,0

1 250,0

У межах надходжень